Vervangende toestemming verhuizen

Als ouders gezamenlijk gezag hebben over een minderjarig kind en één van de ouders wil met het kind verhuizen, dan heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Wat moet u echter doen als de andere ouder géén toestemming wilt verlenen? In dat geval kan er bij de rechter verzocht worden om vervangende toestemming voor verhuizen.

Verzoek vervangende toestemming voor verhuizen

Vooropgesteld dient te worden dat het lastig is een eenduidig beeld te geven van de jurisprudentie. De beslissingen zijn namelijk afhankelijk van de specifieke casuïstiek. Er zijn echter een aantal factoren die door de rechter van groot belang worden geacht, zoals:

  • het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten;
  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige(n) en de andere ouder te verzachten of te compenseren;
  • de mate waarin ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige(n) op onverminderd contact met elkaar in vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken tussen de ouders en de continuïteit van de zorg;
  • de leeftijd van de minderjarig(n), de mening en de mate waarin deze geworteld zijn in de eigen omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
  • de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Beoordeling situatie

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter in ieder geval de inhoud en de frequentie van het contact met de andere ouder zeer belangrijk vindt. Daarbij wordt in aanmerking genomen hoezeer de andere ouder nu betrokken is bij de opvoeding van het kind. De omgang tussen de andere ouder en het kind mag door verhuizing niet onredelijk gereduceerd worden. De onderlinge communicatie tussen ouders vindt de rechter daarbij ook van belang; zijn ouders in staat ondanks een grotere afstand met elkaar in belang van het kind afspraken te maken? Bovendien wordt gekeken naar hoe de verhuizende ouder de verhuizing doordacht heeft. Welke plannen zijn gemaakt om de contactmomenten tussen de andere ouder en het kind plaats te laten vinden? Welke inspanningen heeft de verhuizende ouder verricht om de gevolgen van de verhuizing voor het kind te verzachten?

Daarnaast neemt de rechter de noodzaak, de aard en de urgentie om te verhuizen in ogenschouw en hoeveel de afstand is tussen de oude en de nieuwe woonplaats van het kind. Men kan voorstellen dat aan het verlenen van toestemming voor het verhuizen naar het buitenland zwaardere eisen worden gesteld dan verhuizen binnen Nederland.

Bijzondere curator benoemen?

Situatie kind bij verzoek vervangende toestemming voor verhuizen

Tenslotte is ook de leeftijd van het kind en de mening van het kind van belang. Al wordt hier verschillend over geoordeeld. De ene rechter stelt dat jongere kinderen zich makkelijker kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving, terwijl de andere rechter van mening is dat oudere kinderen makkelijker zelf heen en weer kunnen rijden tussen de ouders. Sommigen houden er rekening mee dat, naarmate de minderjarigen ouder worden en zij naar school zullen gaan en andere buitenschoolse activiteiten gaan ontplooien, dit tot gevolg zal hebben dat de omgangsregelingen gecompliceerder of zelfs onuitvoerbaar worden.

Er kan niet in algemene regel worden aangegeven wanneer een rechter wel of niet vervangende toestemming voor verhuizen zal verlenen. Het hangt immers van vele specifieke omstandigheden af. De rechter maakt door verschillende factoren in ogenschouw te nemen een belangafweging en bepaalt welk belang zwaarder weegt: het belang om met de minderjarige te verhuizen of het belang van de andere ouder en de minderjarige om met elkaar in ruime mate contact te kunnen blijven houden.

Meer informatie over vervangende toestemming voor verhuizen?

Verleent de andere ouder geen toestemming als u met uw kind(eren) wilt verhuizen? Of dreigt er een verhuizing van uw kind(eren) waar u het niet mee eens bent? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Geluk advocatuur en mediation voor meer informatie.

Neem contact op

 

Heeft u een vraag?