Partneralimentatie

Partneralimentatie betalen of ontvangen? Indien u gehuwd bent en gaat scheiden, kan het zijn dat u partneralimentatie moet betalen of dat u recht heeft op partneralimentatie. Hoe hoog de partneralimentatie zal zijn en de duur van de alimentatie is afhankelijk van verschillende factoren.

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie?

Op grond van de wet kan alleen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie indien er sprake is geweest van een huwelijk of indien uw geregistreerd partnerschap door de rechter wordt ontbonden. Indien er sprake van een samenwoning (met of zonder samenlevingscontract) kan er geen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.

Het bestaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap alleen is niet voldoende om in aanmerking komen voor partneralimentatie. Er moet sprake zijn van een inkomensongelijkheid. Indien u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomen heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in de vorm van partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Duur partneralimentatie

Tot 1 januari 2020 gold in Nederland een alimentatietermijn van 12 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 zijn er nieuwe wettelijke regels voor partneralimentatie in werking getreden. Deze komen er kort gezegd op neer dat de duur van de partneralimentatie is gelijkgesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Er zijn een aantal uitzonderingssituaties, namelijk:

  • Bij huwelijken met kinderen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, kan de duur maximaal twaalf jaar zijn, te weten tot het jongste kind twaalf jaar oud is;
  • Bij huwelijken die langer hebben geduurd dan vijftien jaar, waarbij alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt de duur verlengd tot het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt;
  • Bij huwelijken die langer hebben geduurd dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1 januari 1970 en over langer dan tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, geldt een alimentatietermijn van tien jaren.

Wijzigen of stoppen van partneralimentatie?

De partneralimentatie stopt na het verstrijken van de wettelijke duur, maar kan ook tussentijds worden beëindigd of worden gewijzigd. Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden kan de partneralimentatie ook wijzigen. De volgende situaties kunnen onder meer een reden opleveren om de partneralimentatie te verlagen of beëindigen:

De alimentatie kan alleen in onderling overleg worden gewijzigd of beëindigd of via de rechter. Het is niet toegestaan de partneralimentatie zonder toestemming van de ex-partner of van de rechter te wijzigen of te beëindigen.

Kan ik mijn alimentatie verlagen?

Wettelijke indexering

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt het indexeren van partneralimentatie genoemd. De hoogte van de indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie betreft een wettelijk vereiste. De verplichting om ieder jaar de alimentatie te indexeren dient te worden nageleefd, tenzij deze verplichting uitdrukkelijk is uitgesloten. De hoogte van het indexeringspercentage is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. 

Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld en de alimentatie voor u innen.

Meer over indexeren

 

 

Heeft u een vraag?