Algemene voorwaarden Geluk advocatuur en mediation Hilvarenbeek

Artikel 1.  Toepasselijkheid

1.1              mr. E.M.G. van Nuenen-Meulesteen (nader te noemen: “de advocaat”) handelt onder de naam Geluk advocatuur en mediation en oefent de rechtspraktijk in de vorm van een eenmanszaak. Geluk advocatuur en mediation verleend in dat kader juridische bijstand, voert procedures en begeleidt opdrachtgever(s) in een mediationtraject.

1.2              De advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De regels (gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur) van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn van toepassing.

1.3              Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor eventuele medewerkers die werkzaam zijn bij Geluk advocatuur en mediation, dan wel diegenen die op andere wijze aan Geluk advocatuur en mediation zijn verbonden of worden ingeschakeld, alsmede een ieder voor wiens handelen of nalaten Geluk advocatuur en mediation aansprakelijk is of kan zijn. Zij is door de opdrachtgever(s) gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever(s) te aanvaarden. Dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen binden de opdrachtgever(s) ook.

1.4              De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende en/of gewijzigd en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 2 Totstandkoming opdracht

2.1              De opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door mr. E.M.G. van Nuenen-Meulesteen of haar waarneemster tijdens haar afwezigheid. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2              De opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding ervan zoals deze tot uitdrukking komt in de schriftelijke opdrachtbeves­tiging. De opdrachtgever stemt ermee in dat in voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de advocaat, een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen). Er wordt, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, bepaald op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. De advocaat zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar geeft in geen geval de garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat. De advocaat voert haar werkzaam­heden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst van opdracht

3.1              Geluk advocatuur en mediation is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

3.2             Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten.

3.3              De advocaat is bevoegd om de rechtsverhouding met de opdrachtgever op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

3.4              Geluk advocatuur en mediation zal zich inspannen het door opdrachtgever gewenste en als zodanig kenbaar gemaakte resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Geluk advocatuur en mediation zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Opdrachten kennen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5              De voortgang van de samenwerking tussen opdrachtgever en Geluk advocatuur en mediation is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en zo efficiënt mogelijk alle informatie verstrekt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever staat jegens de advocaat in voor de juistheid en volledigheid van de benodigde gegevens en informatie. De opdrachtgever zal de advocaat steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van adres- en contactgegevens.

3.6              Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Geluk advocatuur en mediation kan op grond van de geldende wetgeving verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melde zonder de opdrachtgever daarover in te lichten. Bij het verstrekken van de opdracht geeft opdrachtgever aan daarmee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

3.7              De opdrachtgever geeft Geluk advocatuur en mediation toestemming per e-mail met hem en derden te communiceren, alsmede gebruik te maken van cloud computing voorzien van een ISO27001 certificering en daarin gegevens en documenten van de opdrachtgever op te slaan en te bewerken.

 Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1              Geluk advocatuur en mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.2              Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail gezonden informatie niet volledig gewaarborgd is. Geluk advocatuur en mediation is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, cloud computing, registers of andere zaken.

4.3             De aansprakelijkheid van Geluk advocatuur en mediation voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Allianz Nederland Schadeverzekering (gevestigd te Rotterdam), welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels. Over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden op verzoek van opdrachtgever nadere inlichtingen verstrekt.

4.4            Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot maximaal het bedrag van de door de opdrachtgever betaalde declaratie(s) in de desbetreffende zaak over het desbetreffende kalenderjaar. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt zijn of redelijkerwijze konden zijn. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de werkzaamheden van de advocaat kennis laat nemen, dient de opdrachtgever te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de advocaat ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden en is op eerste verzoek gehouden aan de advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5 Betaling

5.1              Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium voor de verrichte diensten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigt met het overeengekomen uurtarief te vermeerderen met BTW en verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Tenzij anders overeengekomen, factureert de advocaat in principe iedere kalendermaand. Geluk advocatuur en mediation kan voor aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Geluk advocatuur en mediation de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5.2              Voor wat betreft de vaststelling van de bestede en te facturen tijd wordt het door Geluk advocatuur en mediation gehanteerde tijdschrijfsysteem tot uitgangspunt genomen. In de specificatie en de declaratie zal worden gerekend in een heden van 0,1 uur, gelijk aan tijdseenheden van 6 minuten.

5.3              Geluk advocatuur en mediation heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te verhogen.

5.4              Betaling van declaraties van Geluk advocatuur en mediation dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 4% over het volledige bedrag van de betreffende declaratie, al dan niet te vermeerderen met (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van de declaratie(s).

5.5              Enige betaling die door opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke rente, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaratie(s).

5.6              Bij uitblijven van tijdige betaling zullen per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de opdrachtgever per omgaande bericht. Eventuele gevolgen van het opschorten van de werkzaamheden komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 6. Gefinancierde rechtshulp (de toevoeging)

6.1              Geluk advocatuur en mediation zal onderzoeken of de opdrachtgever in aanmerking komt voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp, ofwel een toevoeging. Geluk advocatuur en mediation is niet gehouden de opdracht op basis van de gefinancierde rechtshulp te aanvaarden en kan opdrachtgever in dat geval verwijzen naar een andere advocaat. Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp èn Geluk advocatuur en mediation op basis van de toevoeging de werkzaamheden zal verrichten, dient de opdrachtgever de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan de advocaat te voldoen.

6.2              Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp is de opdrachtgever naast de eigen bijdrage geen honorarium aan de advocaat verschuldigd. Het onder artikel 5 omtrent verschotten bepaalde, geldt ook voor de opdrachtgever aan wie een toevoeging is afgegeven, voor zover deze kosten op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de opdrachtgever mogen komen. Mocht het verzoek tot afgifte van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen, dan zullen de werkzaamheden op basis van het vooraf overeengekomen uurtarief worden verricht. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Rechtsbijstand, een resultaatsbeoordeling plaats. Indien de Raad voor Rechtsbijstand naar aanleiding daarvan de verstrekte toevoeging intrekt, geldt het vooraf overeengekomen uurtarief over de verrichte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, verminderd met de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld en door de advocaat van cliënt is ontvangen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp zie www.rechtsbijstand.nl. 

7. Geheimhouding

Geluk Advocatuur en Mediation is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeco­deerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. De advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand, dossierstukken aan de Raad voor Rechtsbijstand over te leggen.

8. Bewaren gegevens

Geluk advocatuur en mediation zal bij beëindiging van haar werkzaamheden de voor de opdrachtgever bestemde en afkomstige stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Het dossier wordt na archivering gedurende zeven jaar (digitaal) bewaard. Geluk advocatuur en mediation behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen zeven jaar na archivering te vernietigen.

9. Klachten en geschillenregeling

 Geluk advocatuur en mediation heeft een kantoorklachtenregeling welke staat aangegeven op de website en is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de opdrachtgever dat wenst, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Geluk advocatuur en mediation en de opdrachtgever kennis te nemen.

10. Wijziging/vernietiging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.metrechtgeluk.nl voor alle nieuwe opdrachten.

 

 

Heeft u een vraag?